Praca i kariera
Świat pojazdów ciężarowych

Praca i kariera

Daimler Truck Polska jako pracodawca.

Marka "Mercedes-Benz" jest w koncernie Daimler Truck synonimem produkcji wysokiej jakości, innowacyjnych samochodów. Na całym świecie w ponad 50 zakładach produkcyjnych i montażowniach, a także 6300 punktach serwisowych i sprzedaży samochodów osobowych i użytkowych pracuje 280 000 ludzi bezpośrednio związanych z pojazdami. Zapraszamy do rozmowy z nami o Państwa możliwościach w Mercedes-Benz!

Daimler Truck Polska Sp. z o.o.
ul. Gottlieba Daimlera 1
02-460 Warszawa
Polska
e-mail: pracatrucks@daimler.com

Content career 01

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Daimler Truck Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000740228, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 331.000.000 zł, posługująca się NIP 5223131109, BDO: 000108923 („Administrator”).

Dane kontaktowe: W celu uzyskania odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości na specjalnie utworzony w tym celu adres e-mail: ochrona-danych-mbtpolska@daimlertruck.com.

Cel i podstawa prawna przetwarzania: Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Administratora, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do:

(i) Pracy na stanowisku, na które aplikujesz (art. 6 ust. 1 lit b RODO oraz art. 221 i następne Kodeksu pracy; art. art. 6 ust. 1 lit a RODO – w przypadku podania danych niewymienionych w art. 221 i następne Kodeksu pracy) lub

(ii) zawarcia i wykonania umowy cywilno-prawnej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 6 ust. 1 lit a RODO) Kategorie przetwarzanych danych osobowych: Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych oraz podane w toku rekrutacji w tym podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Odbiorcy danych/Kategorie odbiorców danych: Odbiorcami Twoich danych osobowych (podmiotami przetwarzającymi), którym możemy ujawnić Twoje dane, mogą być podmioty z naszej grupy kapitałowej (grupa Daimler Truck AG).

Przekazanie danych osobowych do państw trzecich: Twoje dane nie będą przekazywane poza Unię Europejską.

Okres przechowywania: Dane będą przechowywane maksymalnie przez okres 9 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji, a następnie usuwane.

Prawa. Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym informacji o ich przetwarzaniu i zakresie przetwarzania; prawo do ich sprostowania, jeżeli dane są niekompletne lub nieaktualne; prawo do usunięcia danych („bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawo do żądania przenoszenia danych do innego administratora. Dodatkowo przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO albo w celach marketingu bezpośredniego. W celu skorzystania z tych praw prosimy skontaktować się z nami pod adresem e-mail Administratora ochrona-danych-mbtpolska@daimlertruck.com.

Cofnięcie zgody. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody wystarczy poinformować nas o takiej decyzji mailowo na adres ochrona-danych-mbtpolska@daimlertruck.com, pocztą albo poprzez wysłanie oświadczenia o cofnięciu zgody na nasz adres podany na wstępie.

Prawo do skargi. Masz prawo wnieść w każdym czasie skargę do właściwego organu nadzorczego (PUODO) w razie stwierdzenia naruszenia przetwarzania Twoich danych osobowych (niezgodności przetwarzania z RODO).

Dobrowolność. Podanie danych osobowych, o które prosimy, na podstawie Twojej zgody, nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, nie jest warunkiem zawarcia z Tobą jakiejkolwiek umowy i nie jesteś zobowiązana/y do ich podania. Twoja zgoda jest całkowicie dobrowolna i służy umożliwieniu nam realizacji dodatkowych usług, do których jesteś uprawniona/y na podstawie zawartej z nami umowy lub przetwarzaniu Twoich danych biometrycznych (wizerunku na zdjęciach lub filmach). Za wyjątkiem danych, których podanie jest obowiązkowe na podstawie art. 221 kodeksu pracy, podanie pozostałych danych osobowych również jest całkowicie dobrowolne, jednak może się okazać niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej. W takim wypadku, chociaż nie ma żadnego przepisu prawnego nakazującego podanie tych danych osobowych, bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć ani wykonać umowy.

Źródło pozyskania danych. Twoje dane osobowe pozyskujemy z nadesłanego przez Ciebie dokumentu CV (życiorysu) lub listu motywacyjnego, w drodze ankiet, kwestionariuszy osobowych i oświadczeń lub rozmów kwalifikacyjnych, od agencji prowadzących w naszym imieniu procesy rekrutacyjne, z zawartej z Tobą umowy.

Profilowanie. Twoje dane osobowe nie są wykorzystywane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

W górę